Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść Statutu.
27 września 2013
 20:04,

RB-W 26/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26 września 2013r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wydane w dniu 18 września 2013r.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w dniu 18 września 2013r. dokonał rejestracji zmian Artykułu 6 Statutu Spółki wynikających z § 1 ust. 3 uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 czerwca 2013r.

Emitent niniejszym wyjaśnia, że w związku z rejestracją zmian Artykułu 6 Statutu Spółki załączona do niniejszego raportu aktualna treść Statutu Spółki uwzględnia wszystkie zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19 czerwca 2013r.

Poniżej Emitent podaje aktualną treść zmienionego Artykułu 6 Statutu Spółki:
“Artykuł 6.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:
1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
2. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
4. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
5. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
6. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
7. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
8. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
9. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
10. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
12. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
13. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
18. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
19. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
20. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
21. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
22. PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
23. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
24. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
25. PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
26. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
27. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
28. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
29. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
30. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
31. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
32. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
33. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
34. PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
35. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
36. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37. PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
38. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
39. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.”

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany o których mowa
w niniejszym raporcie.

Załączniki: