Rejestracja zmian Statutu Spółki
21 czerwca 2016
 21:09,

Raport bieżący nr 17/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 21.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 15.06.2016 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15.06.2016 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016 r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Emitent poniżej podaje treść dodanego na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016 r. Art. 8A Statutu Spółki:

“Artykuł 8a.
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 31.500.000 _słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset_ złotych poprzez emisje nie więcej niż 9.000.000 _słownie: dziewięć milionów_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 zł _słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy_ każda akcja _kapitał docelowy_ serii B.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 15.06.2016 r.

Załączniki: