Rejestracja zmian Statutu Spółki – scalenie akcji Spółki
8 sierpnia 2017
 19:27,

Raport bieżący nr 62/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.08.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 08.08.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08.08.2017 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06.07.2017r. w sprawie scalenia _połączenia_ akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 60/2017 z dnia 06.07.2017r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.07.2017r. zarejestrowane zostało połączenie akcji Spółki w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji Spółki z dotychczasowej wartości 0,70 zł każda akcja do wartości 3,50 zł każda akcja przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości z dotychczasowej 98.500.000 do 19.700.000.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego Artykułu 8 Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące:

Artykuł 8.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł _sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ i dzieli się na 19.700.000 _dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,50 zł _trzy złote pięćdziesiąt groszy_ każda akcja, o numerach od 00000001 do 19700000.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu