Rejestracja zmian Statutu Spółki – Rejestracja Splitu akcji Spółki
24 kwietnia 2020
 18:36,

Raport bieżący nr 17/2020

Zarząd spółki ELKOP S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2020r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 24.04.2020 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24.04.2020 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.03.2020r., które podane zostały przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 13/2020 z dnia 24.03.2020r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 24.03.2020r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany § 6 Statutu Spółki, w zakresie zmiany wartości nominalnej akcji spółki z dotychczasowej 1,60 EURO do wartości 0,40 EURO każda akcja przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowej 9.850.000 do 39.400.000

Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:

§ 6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.760.000,00 EURO _piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO_ dzieli się na 39.400.000 _trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 EURO _czterdzieści euro centów_ każda akcja, o numerach od 0000001 do 39400000.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu