Rejestracja zmian Statutu Spółki – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
13 kwietnia 2017
 17:22,

Raport bieżący nr 34/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 13.04.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 13.04.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.04.2017 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały Zarządu Spółki z dnia 04.04.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2017 z dnia 04.04.2017 r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały Zarządu z dnia 04.04.2017r. w dniu 13.04.2017r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 42.000.000,00 zł _słownie: czterdzieści dwa miliony złotych_do kwoty 68.950.000,00 zł _słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_, to jest o kwotę 26.950.000,00 _słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_, w drodze emisji 38.500.000 _słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_ każda akcja. Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 68.950.000,00 zł _sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ i dzieli się na 98.500.000 _dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_ każda akcja.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy Uchwały Zarządu z dnia 04.04.2017 r. Artykułu 8 Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące:
Artykuł 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł _sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ i dzieli się na 98.500.000 _dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_ każda akcja, w tym:
a_ 60.000.000 _sześćdziesiąt milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii A
o wartości nominalnej 0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_ każda akcja, o numerach 00000001 do 60000000,
b_ 38.500.000 _słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_ każda akcja, o numerach 00000001 do 38500000.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

Załącznik:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu