Rejestracja zmian Statutu Spółki – Obniżenie kapitału zakładowego Spółki
30 marca 2015
 19:24,

Raport bieżący nr 9/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.03.2015 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 30.03.2015 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.03.2015 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014 r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętymi po przerwie w dniu 28.11.2014r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tymi uchwałami w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z dotychczasowej wysokości 53.001.102,00 zł do wysokości 42.000.000,00 zł w drodze umorzenia 3.143.172 akcji Spółki o wartości nominalnej 3,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 11.001.102,00 zł. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta w wysokości 42.000.000,00 zł dzieli się na 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,50 zł każda.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014r. artykułu nr 8 Statutu Spółki.

Artykuł 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.000.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony złotych) i dzieli się na 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 00000001 do 12000000 o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.