Rejestracja zmian Statutu Spółki
6 marca 2020
 16:37,

Raport bieżący nr 10/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.03.2019 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2019 r., które podane zostały przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 48/2019 z dnia 02.12.2019 r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 02.12.2019r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji Statutu Spółki poprzez dodanie następujących postanowień do treści Statutu Spółki:

§ 17 ust. 5 w brzmieniu:
“5. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka _członków_ Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka _nowych członków_
w miejsce tego _tych_, którego _których_ uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustało w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie
w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 _pięciu_ członków. Powołany
w trybie dokooptowania członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

§ 22 ust. 2 pkt 25 w brzmieniu:
“25_ Wyrażanie zgody na zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości przez Spółkę;”

§ 26 ust. 4 w brzmieniu:
“4. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę.”

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu