Rejestracja zmian Statutu Spółki
21 stycznia 2019
 17:46,

Raport bieżący nr 4/2019

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.01.2019 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 21.01.2019 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS w dniu 21.01.2019 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.12.2018 r., które podane zostały przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 90/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19.12.2018 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany artykułu 8 Statutu Spółki, w zakresie zmiany wartości nominalnej akcji spółki z dotychczasowej 0,07 zł do wartości 7,00 zł każda akcja przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ilości.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:
“Artykuł 8.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł _sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ i dzieli się na 9.850.000 _dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 7,00 zł _siedem złotych_ każda akcja,
o numerach od 0000001 do 9850000.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu