Rejestracja zmian Statutu Spółki
1 sierpnia 2018
 18:14,

Raport bieżący nr 41/2018

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.08.2018 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 01.08.2018 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS w dniu 01.08.2018 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2018r.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 05.06.2018 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany artykułu 2 oraz 8a ust. 1 Statutu Spółki.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:

Artykuł 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Płock.

Artykuł 8a.
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych
o kwotę nie większą niż 31.500.000 _słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy_ złotych poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela _kapitał docelowy_ serii B.

Wobec powyższego Emitent informuje, że zmianie uległa siedziba spółki z dotychczasowej
tj. z Chorzów na Płock.

Nowy adresem siedziby spółki jest Płock 09-402, ul. Zygmunta Padlewskiego 18C.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu