Rejestracja zmian Statutu Spółki
17 stycznia 2017
 18:41,

Raport bieżący nr 7/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.01.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.12.2016 r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.12.2016 r., Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej wartości 3,50 zł do wartości 0,70 zł każda akcja przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ilości akcji Spółki z dotychczasowej ilości tj. 12.000.000 do 60.000.000 bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

W związku ze zmianą wartości nominalnej akcji, Sąd zgodnie z wnioskiem Emitenta dokonał również zmiany treści Artykułu 8a ust. 1 Statutu Spółki zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego _kapitał docelowy_ w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, dostosowując jego treść do nowej wartości nominalnej akcji Spółki.

W związku z czym Emitent informuje, że aktualnie kapitał zakładowy, który nie uległ zmianie wynosi 42.000.000 zł i dzieli się na 60.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,70 zł każda.

Emitent poniżej podaje treść zmienionych na mocy uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.12.2016 r art. 8 oraz 8a ust. 1 Statutu Spółki:

“Artykuł 8.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.000.000,00 zł _czterdzieści dwa miliony złotych_ i dzieli się na 60.000.000 _sześćdziesiąt milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 00000001 do 60000000 o wartości nominalnej 0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_ każda akcja.

Artykuł 8a.
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 31.500.000 _słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy_ złotych poprzez emisje nie więcej niż 45.000.000 _słownie: czterdzieści pięć milionów_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,70 zł _słownie: siedemdziesiąt groszy_każda akcja _kapitał docelowy_ serii B.”W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu