Rejestracja praw do akcji serii B ELKOP S.A. w KDPW.
8 marca 2007
 23:07,

RB 20/2007

Zarząd ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 7 marca 2007 roku, że Zarząd KDPW S.A. postanowil zarejestrować w dniu 15 marca 2007 roku 5.551.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. o wartości nominalnej 0,29 zl każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 9 NWZA emitenta z dnia 20 grudnia 2006 roku i nadać im kod PLELKOP00021.
W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, w dniu 15 marca 2007 roku KDPW dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obslugi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwyklych na okaziciela serii B emitenta, przysługujących akcjonariuszom spółki.