Rejestracja połączenia Spółki oraz zmian statutu Spółki.
25 września 2012
 06:47,

RB 42/2012

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie na podstawie odpisu pełnego z rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.09.2012r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd rejestracji zmian statutu Emitenta wynikających z uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27.06.2012r., których treść Emitent przekazał do wiadomości publicznej raportem bieżącym z dnia 27.06.2012r. o numerze 34/2012. Emitent informuje, Sąd dokonał rejestracji zmian w Statucie poprzez dodanie §8D zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do dokonania w terminie do dnia 25.06.2015 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 37.000.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych) poprzez emisje nie więcej niż 74.000.000 (siedemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Ponadto Emitent informuje, że Sąd dokonał rejestracji połączenia Emitenta ze spółką Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku. W wypełnieniu obowiązku wynikającego z § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259) Emitent informuje, że: 1) Połączenie dokonane zostało w trybie określonym art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art. 516 § 5 i 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą – ELKOP S.A. 2) Podmiotami podlegającymi połączeniu były: I. Emitent – ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 627-001-16-20, REGON 272549956, kapitał zakładowy 34.267.034 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. II. Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000286785, NIP 7743030485, REGON 141139869, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. 3) Postanowienie w zakresie połączenia spółek wydane zostało w dniu 21.09.2012r.