Rejestracja Połączenia Spółki oraz zmian Statutu Spółki
28 grudnia 2020
 19:30,

Raport bieżący nr 58/2020

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.12.2020 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia Emitenta ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku oraz związanego z tym połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.08.2020 r., które podane zostały przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 39/2020 z dnia 18.08.2020 r.

Wobec powyższego Emitent informuje, że w dniu 28.12.2020 r. doszło do połączenia Emitenta jako spółki Przejmującej ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku jako spółki Przejmowanej stosownie do postanowień Planu Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020 r. poprzez przeniesienie całości majątku spółki DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku na Emitenta w zamian za akcje wyemitowane przez Emitenta na rzecz akcjonariuszy spółki DAMF Inwestycje S.A.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18.08.2020 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji Statutu Spółki poprzez zmianę § 6 Statutu Spółki w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 15.760.000,00 EURO _piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO_ do kwoty 18.418.880,00 EURO _osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt EURO_, to jest o kwotę 2.658.880,00 EURO _dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt EURO_, poprzez emisję 6.647.200 _sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście_ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 EURO _czterdzieści euro centów_ każda, które to akcje serii B zostaną wydane akcjonariuszom spółki DAMF Inwestycje S.A. w wykonaniu postanowień Planu Połączenia.

Emitent w związku z powyższym informuje, że zmieniony został § 6 Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące

§ 6 :
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.418.880,00 EURO _osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt EURO_ dzieli się na ‭46.047.200‬ _czterdzieści sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście_ akcji zwykłych na okaziciela w tym:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
– 39.400.000 _trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 EURO _czterdzieści euro centów_ każda akcja,
o numerach od A 00000001 do A 39400000.”
– 6.647.200 _sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście_ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 EURO _czterdzieści euro centów_ każda akcja, o numerach od B 0000001 do B 6647200.”

Emitent informuje, że w związku z połączeniem podejmie działania mające na celu rejestrację akcji serii B
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu