Rejestracja połączenia Emitenta
10 maja 2012
 20:43,

RB 25/2012

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 10.05.2012r na podstawie aktualnego odpisu KRS, Emitent powziął informacje o rejestracji połączenia Emitenta.

Emitent informuje, że połączenie Emitenta ze spółkami przejmowanymi tj. Elkop Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie, “El-Eko Systems” S.A. w Chorzowie oraz Investment Friends Development S.A. w Płocku odbyło się zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 515 k.s.h. oraz art. 516 § 5 i 6 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą – ELKOP S.A. Podstawą połączenia była Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 01.03.2012r. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki “El-Eko Systems” S.A. z dnia 01.03.2012r. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Investment Friends Development S.A. z dnia 06.03.2012r. oraz uchwały nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ELKOP Administracja Sp. z o.o. z dnia 01.03.2012r.

W łączeniu udział wzięły:
1. Emitent – ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 627-001-16-20, REGON 272549956, kapitał zakładowy 49.917.034 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmująca w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Emitent – ELKOP S.A. działa w branży elektromontażowej, deweloperskiej oraz w sektorze energii odnawialnej.

2. ELKOP Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000352928, NIP 627-269-70-47, REGON 241552164, kapitał zakładowy 50.000 zł wpłacony w całości, jako Spółka Przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Spółka ELKOP Administracja Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie administrowania nieruchomościami oraz majątkiem ruchomym Emitenta – ELKOP S.A. W ciągu ostatniego roku działalność ELKOP Administracja Sp. z o.o. była zawieszona, ze względu na wdrażaną przez Emitenta politykę ograniczania kosztów działalności operacyjnej, do której zaliczana była działalność ELKOP Administracja Sp. z o.o.

3. “EL –EKO Systems” S.A. w Chorzowie (41-506) przy ul. J. Maronia 44, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000119398, NIP 6422664205, REGON 276759165, kapitał zakładowy 1.300.000,00 zł wpłacony w całości, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h.
Spółka “EL -EKO Systems” S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania elektrowni wiatrowych a także zajmuje się poszukiwaniem i badaniem terenów właściwych pod elektrownie wiatrowe.

4. Investment Friends Development S.A. w Płocku (09-402), przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem KRS 0000280058, NIP 7743030373,REGON 141037376, kapitał zakładowy 7.000.000,00 zł wpłacony w całości, jako Spółka przejmowana w rozumieniu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Investment Friends Development S.A. jest spółką prowadzącą działalność developerską skupiającą się na budowie mieszkań, hoteli centrów handlowych oraz pomieszczeń biurowych.

Emitent informuje, że wpisanie połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło w dniu 09.05.2012r.