Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
10 maja 2012
 20:42,

RB 24/2012

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 01.03.2012r. informuje, że w dniu 10.05.2012r na podstawie aktualnego odpisu KRS, Emitent powziął informacje o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent informuje, że Sąd rejestrowy z dniem 09.05.2012r dokonał rejestracji 31.300.000 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 15.650.000 zł.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że emisja akcji serii F została dokonana na podstawie uchwały 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.917.034,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 99.834.068 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda akcja, to jest na:
– 35334068 (trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 00000001 do 35334068 o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda akcja oraz;
– 64500000 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach 00000001 do 64500000 o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda akcja.