Rejestracja KRS podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
26 kwietnia 2013
 08:48,

RB 12/2013

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 26.04.2013r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 6.186.136 akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda tj. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.093.068 zł.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach w dniu 24.04.2013r. dokonał rejestracji nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki, który aktualnie wynosi 53.001.102,00 zł i dzieli się na 106.002.204 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda w tym: 35.334.068 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 70.668.136 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Każda akcja emitenta daje prawo do jednego głosu tj. łącznie 106.002.204 akcji emitenta daje prawo do oddania 106.002.204 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Emitent informuje, że rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego nastąpiła w wykonaniu dyspozycji zawartej w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: “Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 40/2010r. z dnia 25.07.2010r. w związku z objęciem akcji serii F przez akcjonariuszy o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2012 z dnia 22.06.2012r.