Raport roczny R 2021
22 kwietnia 2022
 19:03,

Raport roczny R 2021

w tys.zł w tys.EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12286 11381 2684 2544
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 7235 2633 1581 588
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 6442 1060 1407 237
IV. Zysk _strata_ netto 4985 419 1089 94
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 4668 -6088 1020 -1361
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 144 1735 31 388
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -5301 3579 -1158 800
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -489 -774 -107 -173
IX. Aktywa razem 125714 124481 27333 26974
X. Zobowiązania krótkoterminowe 2254 986 490 214
XI. Kapitał własny 82357 78838 17906 17084
XII. Kapitał zakładowy 78836 78836 18419 18419
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 46047200 10273668 46047200 10273668
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,11 0,04 0,02 0
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,79 1,71 0,39 0,37

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu