Raport roczny R 2020
19 kwietnia 2021
 19:36,

Raport roczny R 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 381 9 334 2 544 2 170
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 633 10 826 588 2 517
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 060 9 549 237 2 220
IV. Zysk _strata_ netto 419 9 130 94 2 122
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -6 088 2 842 -1 361 660
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 735 -78 388 -18
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 3 579 -1 074 800 -250
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -774 1 689 -173 393
IX. Aktywa razem 124 481 131 420 26 974 30 861
X. Zobowiązania krótkoterminowe 986 986 214 231
XI. Kapitał własny 78 838 68 418 17 084 16 066
XII. Kapitał zakładowy 78 836 67 456 18 419 15 760
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 10 237 668 63 282 877 10 273 668 63 282 877
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,04 0,14 0 0,03
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,71 6,95 0,37 1,63

Kapitał zakładowy Spółki wyrażony jest w walucie euro. W księgach został
przeliczony po kursie 4,2802.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu