Raport roczny R 2019
8 kwietnia 2020
 19:00,

Raport roczny R 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 334 4 593 2 170 1 076
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 14 994 -166 3 486 -45
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 13 717 416 3 189 39
IV. Zysk _strata_ netto 12 507 1 659 2 906 389
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 842 -437 661 -102
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalnosci inwestycyjnej -78 -29 126 -18 -6 826
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -1 074 26 800 -250 6 281
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 689 -2 763 393 -648
IX. Aktywa razem 135 588 93 986 31 838 21 857
X. Zobowiazania krótkoterminowe 986 995 231 231
XI. Kapitał własny 71 794 59 337 16 858 13 799
XII. Kapitał zakładowy 67 456 68 950 15 840 16 035
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 63 282 877 270 942 466 63 282 877 270 942 466
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jadną akcję _w zł/EURO_ 0,2 0,01 0,86 0
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł/EURO_ 7,29 0,06 1,71 0,01

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu