Raport roczny R 2019
24 czerwca 2020
 23:31,

Raport roczny R 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 334 4 593 2 170 1 076
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 10 826 -166 2 517 -45
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 9 549 416 2 220 39
IV. Zysk _strata_ netto 9 130 1 659 2 122 389
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 841 -437 660 -102
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalnosci inwestycyjnej -78 -29 126 -18 -6 826
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -1 074 26 800 -250 6 281
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 689 -2 763 393 -648
IX. Aktywa razem 131 420 93 986 30 861 21 857
X. Zobowiazania krótkoterminowe 986 995 231 231
XI. Kapitał własny 68 418 59 337 16 066 13 799
XII. Kapitał zakładowy 67 456 68 950 15 760 16 035
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 63 282 877 270 942 466 63 282 877 270 942 466
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jadną akcję _w zł/EURO_ 0,14 0,01 0,03 0
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł/EURO_ 6,95 0,06 1,63 0,01

Kapitał zakładowy Spółki wyrażony jest w walucie euro. W księgach został
przeliczony po kursie 4,2802.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

 

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 26/2020 z dnia 2020-06-24 o treści:

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.06.2020 r. Emitent przekaże do
publicznej wiadomości skorygowane sprawozdanie finansowe za rok 2019
wraz z raportem Biegłego Rewidenta do skorygowanego sprawozdania
finansowego spółki.

Zmianie uległy odpowiednio noty objaśniające dotyczące nieruchomości inwestycyjnych
oraz rezerw na podatek odroczony. Nieruchomości inwestycyjne – utrata
wartości inwestycji w nieruchomości.

Emitent, wykazał w pierwotnym sprawozdaniu finansowym inwestycje długoterminowe o wartości
117 653 tys. zł, przy czym wartość nieruchomości ustalana jest na
podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez biegłych
rzeczoznawców. Na skutek omyłkowego ujęcia w księgach rachunkowych dwóch
operatów szacunkowych _nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul.
Kurta Adlera 44 oraz nieruchomości zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul.
Okulickiego 18_ zawyżona została wartość nieruchomości inwestycyjnych w
badanym sprawozdaniu finansowym o 4 168 tys. zł. Prawidłowa wartość to
113.485. Na skutek omyłki nie prawidłowo w pierwotnie opublikowanym
przez Emitenta raporcie ujęta została wartość gruntów. Korekta ta
spowodowała również zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych o
tę samą kwotę oraz skutkowała zmniejszeniem rezerwy na odroczony podatek
dochodowy w kwocie 792 tys. zł.

Dane finansowe, któreuległy zmianie zostały wyszczególnione w załączniku do niniejszego
raportu.

Plik:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu