Raport roczny R 2018
5 marca 2019
 17:31,

Raport roczny R 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 593 4 421 1 076 1 042
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -166 856 -45 195
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 416 1 201 39 283
IV. Zysk _strata_ netto 1 659 948 389 223
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -437 824 -102 194
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -29 126 -24 081 -6 826 -5 673
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 26 800 26 812 6 281 6 317
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 763 3 555 -648 838
IX. Aktywa razem 93 986 66 386 21 857 15 916
X. Zobowiązania krótkoterminowe 995 749 231 180
XI. Kapitał własny 59 337 59 153 13 799 14 182
XII. Kapitał zakładowy 68 950 68 950 16 035 16 531
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 270 942 466 53 985 479 270 942 466 53 985 749
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 0,02 0 0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,06 3 0,01 0,72

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu