Raport roczny R 2015
15 marca 2016
 07:16,

Raport roczny R 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 394 4 560 1 050 1 088
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 205 3 389 527 809
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 315 1 936 553 462
IV. Zysk _strata_ netto 1 401 2 178 335 520
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 759 4 050 181 967
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 1 186 6 383 283 1 524
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -21 -12 698 -5 -3 031
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 924 -2 265 460 541
IX. Aktywa razem 54 709 53 830 12 838 12 629
X. Zobowiązania krótkoterminowe 800 1 660 188 389
XI. Kapitał własny 47 426 46 723 11 129 11 253
XII. Kapitał zakładowy 42 000 53 001 9 856 12 435
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 12 000 000 23 392 234 12 000 000 23 392 234
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,12 0,09 0,03 0,02
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 3,95 3,09 0,93 0,72