Raport półroczny P 2021
20 września 2021
 17:20,

Raport półroczny P 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 931 5 856 1 304 1 319
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 216 -245 267 -55
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 751 -1 041 165 -234
IV. Zysk _strata_ netto 564 -1 291 124 -291
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 700 2 319 374 522
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 31 2 323 7 523
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 510 -6 881 -552 -1 549
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -779 -2 239 -171 -504
IX. Aktywa razem * 121 925 124 481 26 970 26 974
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 272 986 503 214
XI. Zobowiązania długoterminowe* 41 717 44 657 9 228 9 677
XII. Kapitał własny * 77 936 78 838 17 239 17 084
XIII. Kapitał zakładowy * 78 836 78 836 18 419 18 419
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 28 196 526 15 340 164 28 196 526 15 340 164
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO 0,02 -0,08 0 -0,02
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,69 1,71 0,37 0,37

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu