Raport półroczny P 2020
17 września 2020
 17:03,

Raport półroczny P 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 856 3 712 1 319 866
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -245 1 174 -55 274
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -1 041 893 -234 208
IV. Zysk _strata_ netto -1 291 658 -291 153
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 319 1 388 522 324
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 2 323 -764 523 -178
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -6 881 0 -1 549 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 239 624 -504 146
IX. Aktywa razem * 123 183 131 420 27 582 30 860
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 1 616 986 362 231
XI. Zobowiązania długoterminowe* 55 818 62 016 12 498 14 563
XII. Kapitał własny * 65 749 68 418 14 722 16 066
XIII. Kapitał zakładowy * 67 456 67 456 15 760 15 760
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 15 340 164 282 465 616 15 340 164 282 465 616
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,08 0 -0,02 0
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,67 6,95 0,38 1,63

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2019 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wyrażony jest w walucie euro. W księgach został przeliczony po kursie 4,2802.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu