Raport półroczny P 2019
16 września 2019
 17:13,

Raport półroczny P 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 712 2 259 866 533
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 174 -1 239 274 -292
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 893 -970 208 -229
IV. Zysk _strata_ netto 658 381 153 90
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 388 -487 324 -115
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -764 -1 623 -178 -383
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 624 -2 110 146 -498
IX. Aktywa razem * 115 771 93 986 27 227 21 857
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 1 736 995 408 231
XI. Zobowiązania długoterminowe* 54 089 33 654 12 720 7 827
XII. Kapitał własny * 59 946 59 337 14 098 13 799
XIII. Kapitał zakładowy * 67 456 68 950 15 864 16 035
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 282 465 616 27 903 836 282 465 616 27 903 836
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0,01 0,01 0,01
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 6,09 0,06 1,42 0,01

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu