Raport półroczny P 2018
21 sierpnia 2018
 08:01,

Raport półroczny P 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. ZŁ w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 259 2 179 533 513
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 239 429 -292 101
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -970 579 -229 136
IV. Zysk _strata_ netto 381 468 90 110
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -487 278 -115 65
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 6 249 -11 693 1 474 -2 753
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 26 811 0 6 312
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 110 15 396 -498 3 624
IX. Aktywa razem * 67 665 66 386 15 514 15 916
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 1 639 749 376 180
XI. Zobowiązania długoterminowe 6 492 6 484 1 488 1 555
XII. Kapitał własny * 59 534 59 153 13 650 14 182
XIII. Kapitał zakładowy * 68 950 68 950 15 808 16 531
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 27 903 836 28 972 603 27 903 836 28 972 603
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 0,02 0,01 0,01
XVI. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł / EURO_* 3,02 3 0,69 0,72

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką, prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu