Raport półroczny P 2017
23 sierpnia 2017
 17:19,

Raport półroczny P 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 179 2 162 513 494
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 429 532 101 121
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 579 554 136 126
IV. Zysk _strata_ netto 468 543 110 124
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 278 365 65 83
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -11 693 -2 521 -2 753 -576
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 26 811 0 6 312 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 15 396 -2 156 3 624 -492
IX. Aktywa razem * 66 686 54 888 15 778 12 407
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 805 565 190 128
XI. Zobowiązania długoterminowe 6 522 6 568 1 543 1 485
XII. Kapitał własny * 59 359 47 755 14 044 10 795
XIII. Kapitał zakładowy * 68 950 42 000 16 314 9 494
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._* 28 972 603 12 000 000 28 972 603 12 000 000
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_* 0,02 0,09 0,01 0,02
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,6 3,98 0,14 0,9

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu