Raport kwartalny Q 3/2017
9 listopada 2017
 08:14,

Raport kwartalny Q 3/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 275 3 228 769 739
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 512 682 120 156
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 723 733 173 168
IV. Zysk _strata_ netto 608 693 143 159
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 604 437 142 100
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -11 959 -2 026 -2 810 -464
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 26 811 0 6 299 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 15 456 -1 589 3 631 364
IX. Aktywa razem * 66 501 54 888 15 433 12 407
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 852 565 198 128
XI. Kapitał własny * 59 242 47 755 13 748 10 794
XII. Kapitał zakładowy * 68 950 42 000 16 001 9 494
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 35 652 055 12 000 000 35 652 055 12 000 000
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,02 0,06 0,01 0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,6 3,98 0,14 0,9

Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załącznik:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu