Raport kwartalny Q 3/2016
8 listopada 2016
 00:49,

Raport kwartalny Q 3/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 228 3 225 739 776
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 682 389 156 94
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 733 497 168 120
IV. Zysk _strata_ netto 693 42 159 10
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 437 331 100 80
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -2 026 1 626 -464 391
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -21 0 -5
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 589 1 936 364 466
IX. Aktywa razem * 54 655 54 709 12 675 12 838
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 598 800 139 188
XI. Kapitał własny * 47 578 47 426 11 034 11 129
XII. Kapitał zakładowy * 42 000 42 000 9 740 9 856
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 12 000 000 12 370 291 12 000 000 12 370 291
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EURO_ 0,01 0,02 0,01 0
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EURO_ 3,96 3,95 0,92 0,93

Załączniki: