Raport kwartalny Q 3/2021
15 listopada 2021
 18:33,

Raport kwartalny Q 3/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 000 8 596 1 974 1 935
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 805 222 396 50
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 213 -766 266 -172
IV. Zysk _strata_ netto 942 -1 078 207 -243
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 311 5 292 507 1 191
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 57 26 13 6
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2 890 -6 696 -634 -1 507
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -522 -1 378 -115 -310
IX. Aktywa razem * 121 585 124 481 26 244 26 974
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 1 985 986 428 214
XI. Kapitał własny * 78 314 78 314 16 904 17 084
XII. Kapitał zakładowy * 78 836 78 836 18 419 18 419
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 37 320 204 22 768 033 37 320 204 22 768 033
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,03 -0,05 0 -0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 1,7 1,71 0,37 0,37

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu