Raport kwartalny Q 3/2020
27 listopada 2020
 17:35,

Raport kwartalny Q 3/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 596 6 401 1 935 1 486
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 222 1 822 50 423
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -766 1 079 -172 250
IV. Zysk _strata_ netto -1 078 783 -243 182
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 5 292 2 314 1 191 537
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 26 -985 6 -229
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -6 696 -578 -1 507 -134
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 378 751 -310 174
IX. Aktywa razem * 123 191 131 420 27 214 30 860
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 11 804 986 2 608 231
XI. Kapitał własny * 65 961 68 418 14 571 16 066
XII. Kapitał zakładowy * 67 456 67 456 15 760 15 760
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 22 768 033 279 982 877 22 768 033 279 982 877
XIV. Zysk _strata_ przypadająca na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,05 0 -0,01 0
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,67 6,95 0,37 1,63

Uwaga! dla pozycji
bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie
drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2019 r. Kapitał zakładowy Spółki
wyrażony jest w walucie euro. W
księgach został przeliczony po kursie 4,2802.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu