Raport kwartalny Q 3/2019
29 listopada 2019
 17:30,

Raport kwartalny Q 3/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 401 3 360 1 486 790
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 822 -1 631 423 -383
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 079 -1 224 250 -288
IV. Zysk _strata_ netto 783 311 182 73
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 314 -637 537 -150
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -985 2 535 -229 596
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -578 0 -134 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 751 1 898 174 446
IX. Aktywa razem * 122 779 93 986 28073 21 857
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 1 952 995 446 231
XI. Kapitał własny * 60 071 59 337 13 735 13 799
XII. Kapitał zakładowy * 67 456 68 950 15 423 16 035
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 279 982 877 27 633 973 279 982 877 27 633 973
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jaedną akcję _w zł/EURO_ 0 0,02 0 0,01
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _wzł/EURO_ * 6,1 0,06 1,39 0,01

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu