Raport kwartalny Q 3/2018
29 października 2018
 07:27,

Raport kwartalny Q 3/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. ZŁ w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 360 3 275 790 769
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 631 512 -383 120
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -1 224 723 -288 173
IV. Zysk _strata_ netto 311 608 73 143
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -637 604 -150 142
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 2 535 -11 959 596 -2 810
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 26 811 0 6 299
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 898 15 456 446 3 631
IX. Aktywa razem * 66 989 66 386 15 683 15 916
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 1 208 749 283 180
XI. Kapitał własny * 59 464 59 153 13 921 14 182
XII. Kapitał zakładowy * 68 950 68 950 16 142 16 531
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 27 633 973 35 652 055 27 633 973 35 652 055
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,02 0,02 0,01 0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 3,02 3 0,71 0,72

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu