Raport kwartalny Q 1/2016
6 maja 2016
 08:29,

Raport kwartalny Q 1/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 087

1 113

250

268

II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej

372

312

85

75

III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem

338

381

78

92

IV. Zysk _strata_ netto

307

317

70

76

V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej

189

299

43

72

VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej

-2 544

-126

-584

-30

VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej

0

-21

0

-5

VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-2 355

152

-541

37

IX. Aktywa razem *

55 080

54 709

12 904

12 838

X. Zobowiązania krótkoterminowe *

1 131

800

265

188

XI. Kapitał własny *

47 594

47 426

11 150

11 129

XII. Kapitał zakładowy *

42 000

42 000

9 840

9 856

XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._

12 000 000

13 946 183

12 000 000

13 946 183

XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EURO_

0,03

0,02

0,01

0,00

XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EURO_

3,97

3,95

0,93

0,93

Załącznik: