Raport kwartalny Q 1/2021
17 maja 2021
 17:09,

Raport kwartalny Q 1/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 954 2 996 646 681
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 478 -1 278 105 -291
III. Zysk _strata_ brutto 162 -1 744 35 -397
IV. Zysk _strata_ netto 55 -1 706 12 -388
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 279 1 869 61 425
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 -48 2 -11
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -347 -450 -76 -102
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -59 1 371 -13 312
IX. Aktywa razem * 123 925 124 481 26 592 26 974
X. Zobowiązania długoterminowe* 44 364 44 657 9 520 9 677
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 134 986 458 214
XII. Kapitał własny * 77 427 78 838 16 614 17 084
XIII. Kapitał zakładowy * 78 836 78 836 18 419 18 419
XIV. Liczba akcji _w szt._* 46 047 200 46 047 200 46 047 200 46 047 200
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0 -0,17 0 0
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0 -0,17 0 0
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_* 1,68 1,71 0,36 0,37
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2020 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załącznik:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu