Raport kwartalny Q 1/2020
29 kwietnia 2020
 17:15,

Raport kwartalny Q 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 996 1 806 681 420
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 019 214 232 50
III. Zysk _strata_ brutto 553 76 126 18
IV. Zysk _strata_ netto 450 32 102 7
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 869 704 425 164
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 -746 -11 -174
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -450 0 -102 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 371 -42 312 -10
IX. Aktywa razem * 136 455 135 588 29 975 31 839
X. Zobowiązania długoterminowe* 62 787 62 808 13 792 14 749
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 803 986 616 232
XII. Kapitał własny * 70 865 71 794 15 567 16 859
XIII. Kapitał zakładowy * 67 456 67 456 14 818 15 840
XIV. Liczba akcji _w szt._ 9 850 000 9 850 000 9 850 000 9 850 000
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,05 0 0,01 0
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,05 0 0,01 0
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 7,19 7,29 1,58 1,71
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu