Raport kwartalny Q 1/2020
29 czerwca 2020
 20:26,

Raport kwartalny Q 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 996 1 806 681 420
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 278 214 -291 50
III. Zysk _strata_ brutto -1 744 76 -397 18
IV. Zysk _strata_ netto -1 706 32 -388 7
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 869 704 425 164
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 -746 -11 -174
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -450 0 -102 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 371 -42 312 -10
IX. Aktywa razem * 129 989 135 588 28 555 31 839
X. Zobowiązania długoterminowe* 61 853 62 808 13 587 14 749
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 803 986 616 232
XII. Kapitał własny * 65 333 71 794 14 352 16 859
XIII. Kapitał zakładowy * 67 456 67 456 15 760 15 840
XIV. Liczba akcji _w szt._ 9 850 000 9 850 000 9 850 000 9 850 000
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ -0,17 0 -0,04 0
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ -0,17 0 -0,04 0
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 6,63 7,29 1,46 1,71
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2019 r.Kapitał
zakładowy Spółki wyrażony w walucie euro w księgach został przeliczony
po kursie 4,2802.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu