Raport kwartalny Q 1/2019
16 maja 2019
 17:05,

Raport kwartalny Q 1/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 806 1 146 420 274
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 214 -192 50 -46
III. Zysk _strata_ brutto 76 -18 17 -4
IV. Zysk _strata_ netto 32 1 385 7 331
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 704 -111 164 -27
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -746 -2 746 -174 -657
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -42 -2 857 -10 -684
IX. Aktywa razem* 95 233 93 986 22 141 21 857
X. Zobowiązania długoterminowe* 33 745 33 654 7 845 7 827
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 2 119 995 493 231
XII. Kapitał własny * 59 369 59337 13 803 13 799
XIII. Kapitał zakładowy * 68 950 68 950 16 030 16 035
XIV. Liczba akcji _w szt._ 9 850 000 985 000 000 9 850 000 985 000 000
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0 0,03 0 0,01
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0 0,03 0 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 6,03 0,06 1,4 0,01
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0

Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2018 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu