Raport kwartalny Q 1/2018
30 maja 2018
 08:07,

Raport kwartalny Q 1/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE :

w tys. ZŁ w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał y  narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał y narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał y narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 146 1 110 274 259
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -192 270 -46 63
III. Zysk _strata_ brutto -18 250 -4 58
IV. Zysk _strata_ netto 1 385 248 331 58
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -111 126 -27 29
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 746 -1 -657 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2857 125 -684 29
IX. Aktywa razem * 68 358 66 386 16 243 15 916
X. Zobowiązania długoterminowe* 6 501 6 484 1 545 1 555
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 1 319 749 313 180
XII. Kapitał własny * 60 538 59 153 14 385 14 182
XIII. Kapitał zakładowy * 68 950 68 950 16 384 16 531
XIV. Liczba akcji _w szt._ 19 700 000 12 000 000 19 700 000 12 000 000
XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,03 0,01 0,01 0
XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,03 0,01 0,01 0
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 3,07 3 0,73 0,72
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0

Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu