Przeniesienie Przedsiębiorstwa Emitenta do podmiotu zależnego w zamian za objęcie akcji w podmiocie zależnym
24 czerwca 2024
 17:43,

Raport bieżący nr /2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że w wykonaniu postanowień uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE z dnia 20 czerwca 2024 r., podanej do wiadomości publicznej raportem bieżącym ESPI nr 20/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., w dniu 24 czerwca 2024 r. dokonał wniesienia aportem do spółki zależnej ELKOP Nieruchomości S.A. z siedzibą w Poznaniu _KRS 1062854_ przedsiębiorstwa Emitenta w zamian za objęcie akcji ELKOP Nieruchomości S.A.

Emitent informuje, że w dniu 24 czerwca 2024 r. dokonał przeniesienia na spółkę zależną ELKOP Nieruchomości S.A. z siedzibą w Poznaniu _KRS 1062854_ przedsiębiorstwa ELKOP SE z siedzibą w Płocku w rozumieniu art. 55_1_ Kodeksu Cywilnego, będącego zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności w obszarze wynajmu powierzchni biurowych, produkcyjnych i handlowych, obejmującego w szczególności składniki wskazane w załączniku nr 1 do uchwały nr 20 ZWZ z dnia 20 czerwca 2024 r. podanej do wiadomości publicznej raportem bieżącym ESPI nr 20/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., poprzez wniesienie ww. przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego do ELKOP Nieruchomości S.A., w zamian Emitent dokonał objęcia 1.344.400 akcji zwykłych na okaziciela w podwyższonym kapitale zakładowym ELKOP Nieruchomości S.A., o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 134.440.000,00 zł, za cenę emisyjną 100,00 złotych za jedną akcję, tj. za łączną cenę 134.440.000,00 zł, odpowiadającą wartości godziwej przedsiębiorstwa ELKOP SE, stosownie do ustaleń sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej przedsiębiorstwa ELKOP SE z dnia 29 maja 2024 r.

Szczegółowy opis składników majątkowych składających się na przedsiębiorstwo Emitenta przeniesione na spółkę ELKOP Nieruchomości S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz składników, które ze swojej istoty nie zostały przeniesione na ELKOP Nieruchomości S.A. został zawarty w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE z dnia 20 czerwca 2024 r. _wraz z załącznikiem nr 1 do tej uchwały_ podanej do wiadomości publicznej raportem bieżącym ESPI nr 20/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r oraz na stronie www Emitenta.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej przedsiębiorstwa ELKOP SE z dnia 29 maja 2024 r. zostało podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 15/2024 z dnia 29 maja 2024 r. oraz na stronie www Emitenta.

Emitent informuje, że spółka ELKOP Nieruchomości S.A. z siedzibą w Poznaniu jest podmiotem 100% zależnym od Emitenta, w którym Emitent posiada 100% akcji reprezentujących 100% głosów.

O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki ELKOP Nieruchomości S.A. w Poznaniu Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dokonanej rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki ELKOP Nieruchomości S.A. w Poznaniu Emitent pozostanie jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji oraz głosów w tym podmiocie.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu