Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
5 czerwca 2018
 17:18,

Raport bieżący nr 23/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 05 czerwca 2018 r., postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej:
– Pana Mariusza Patrowicz
– Panią Małgorzatę Patrowicz
– Panią Martynę Patrowicz
– Pana Damiana Patrowicz

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualny 5 osobowy skład Rady Nadzorczej to:
– Pan Wojciech Hetkowski
– Pan Mariusz Patrowicz
– Pani Małgorzata Patrowicz
– Pani Martyna Patrowicz
– Pan Damian Patrowicz

Poniżej Emitent podaje życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Mariusz Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 jest przedsiębiorcą, w 2006 roku założył Spółkę Investment Friends S.A. zajmującą się inwestowaniem w podmioty wymagające dokapitalizowania charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem, między innymi z rynku głównego Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Nasdaq, Shenzhen Stock Exchange oraz NasdaqBaltic w Estonii, Łotwie, Litwie. Od 2007 roku Mariusz Patrowicz czynnie związany jest z rynkiem kapitałowym dokonując inwestycji w spółki notowane na GPW, m.in. FON SE, Atlantis SE, RESBUD SE, ELKOP S.A., Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE, nieraz pełniąc w nich równocześnie funkcje Członka Rady Nadzorczej. Z sukcesem inwestuje w spółki spoza rynku publicznego. Pan Mariusz Patrowicz jest Prezesem Stowarzyszenia Inwestorów Prywatnych. Przewodniczącym Komisji ds. Papierów Wartościowych, członkiem Konfederacji LEWIATAN, Bussiness Centre Club oraz ekspertem Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych. Pan Mariusz Patrowicz zasiada w Zarządzie Giełdy, spółce zajmującej się organizacją systemu transakcyjnego, w którym przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Dzięki optymalizacji struktury organizacyjnej Giełda funkcjonuje bez opłat transakcyjnych. Jest to jedyna Giełda używająca tak zaawansowanych, unikalnych, nowych technologii High Tech w Europie Środkowej i jedna z nielicznych na świecie. Pan Mariusz Patrowicz przedstawia propozycje GPW optymalizacji struktury transakcyjnej grupy GPW poprzez stworzenie Giełdowego Domu Maklerskiego _GDM_, który byłby w 100% zależny od GPW S.A. i oferowałby niskie prowizje od transakcji dla finalnych odbiorców GPW zarówno inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Celem założenia GDM byłoby zaoferowanie opłat i prowizji od transakcji w wysokości 0,04% dla finalnego odbiorcy, jednak nie mniej niż 1 zł od zlecenia. Spowodowałoby to obniżenie kosztów transakcyjnych na GPW oraz co się z tym wiąże zwiększenie obrotów, w szczególności na akcjach oraz opcjach. Pozwoliłoby to obniżyć
w przyszłości jeszcze bardziej prowizje od transakcji, ponieważ w przypadku wyższych obrotów, koszt krańcowy każdej transakcji na GPW byłby coraz niższy. W efekcie byłoby to niezmiernie korzystne dla samej GPW S.A., jak i ogólnie dla rynku kapitałowego w Polsce. Pozwoliłoby to w pełni wykorzystać wyjście z Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii i przynajmniej częściowe przejęcie instytucji oraz inwestorów z tego kraju przez polskie instytucje. Zdaniem Pana Mariusza Patrowicz Polska posiada potencjał, aby zostać centrum finansowym dla Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w Investment Friends Capital SE Estonia. Pan Mariusz Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mariusz Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Małgorzata Patrowicz posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc działalność gospodarczą w sektorze finansowym, turystycznym, developerskim, elektronicznym oraz pełniąc funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych wielu spółek niepublicznych. Od 2007 roku związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadała w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w DAMF Invest S.A., IFERIA S.A., PATRO INVEST Sp. z.o.o, IFEA Sp. z.o.o Pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach publicznych: Resbud SE, Investment Friends SE, Investment Friends Capital SE, ELKOP S.A., Damf Inwestycje S.A, FON SE. Pani Małgorzata Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Martyna Patrowicz jest osobą młodą, ambitną i kreatywną. Świetnie realizuje się jako team leader, posiada ogromny zapał i chęć działania, jest niezłomna w osiąganiu celów. Jest osobą komunikatywną i otwartą, z łatwością nawiązuje kontakty. Cechuje ją zdolność analitycznego myślenia oraz pracowitość. Sumienność i zaangażowanie pomagają jej pogłębiać zainteresowania z dziedziny finansów oraz ekonomii. Obecnie pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w podmiotach:, Resbud SE, Investment Friends Capital SE, ELKOP S.A., Damf Inwestycje S.A, FON SE. Damf Invest S.A., IFERIA S.A. . Pani Martyna Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Martyna Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A., jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o., DAMPAIN Sp. z o.o., Investment Friends Capital SE oraz Patro Invest OÜ w Tallinie; Komplementariusza Damar Patro UÜ w Tallinie oraz Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP S.A., Resbud SE, Investment Friends SE, FON SE, DAMF INVEST S.A., Damf Inwestycje S.A., IFERIA S.A., oraz Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Damian Patrowicz jest współwłaścicielem w Nova Giełda Sp. z.o.o., spółce zajmującej się organizacją systemu transakcyjnego, w którym przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Dzięki optymalizacji struktury organizacyjnej udało mu się znieść opłaty transakcyjne od zawieranych transakcji. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
o KRS.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu