Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
29 kwietnia 2016
 17:03,

Raport bieżący nr 15/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 29.04.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, na mocy uchwał nr 16 – 20 ZWZ z dnia 29.04.2016 r. postanowiło o powołaniu Rady Nadzorczej Emitenta w dotychczasowym składzie na kolejną wspólną kadencję, która upłynie wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta za rok obrotowy 2018.
Emitent informuje, że skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie, a w jej skład wchodzą: Pan Mariusz Patrowicz, Pan Wojciech Hetkowski, Pani Małgorzata Patrowicz, Pan Damian Patrowicz, Pani Marianna Patrowicz.
Emitent jedocześnie informuje, iż ze skutkiem od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
z dnia 29.04.2016 r. wobec wygaśnięcia kadencji Zarządu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła
o powołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu Emitenta Pana Jacka Koralewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ELKOP S.A. na kolejna kadencję, która upłynie z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta za rok obrotowy 2018. Pan Mariusz Patrowicz
Pan Mariusz Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 jest przedsiębiorcą, w 2006 roku założył Spółkę Investment Friends S.A zajmującą się inwestowaniem w podmioty wymagające dokapitalizowania charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem, między innymi z rynku głównego Warszawskiej GPW. Do 2011 roku pełnił w Investment Friends S.A funkcję Prezesa Zarządu. W 2007 roku założył Spółkę Holiday Planet S.A. _obecnie Urlopy.pl Sp. z o.o._, działającą w branży turystycznej, w której przez 2 lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W roku 2008 dzięki jego staraniom Holiday Planet S.A zadebiutowała na rynku NewConnect Warszawskiej GPW. Od 2007 roku Mariusz Patrowicz czynnie związany jest z rynkiem kapitałowym. Dokonywał inwestycji w spółki notowane na “Warszawskim parkiecie” m.in. FON S.A , Atlantis S.A., ELKOP S.A., oraz FON Ecology S.A., Atlantis Energy S.A., Urlopy.pl S.A., Stark Development S.A. i wiele innych, nieraz pełniąc w nich równocześnie funkcje Członka Rady Nadzorczej.
Z sukcesem inwestuje w spółki spoza rynku publicznego. Do 2014 roku, Pan Mariusz Patrowicz był Przewodniczącym Komisji ds. papierów wartościowych w Business Centre Club oraz członkiem Konfederacji LEWIATAN. Obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP S.A., Investment Friends S.A., DAMF Invest S.A., IFERIA S.A.
Pan Mariusz Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mariusz Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wojciech Hetkowski
Wojciech Hetkowski ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym, Energetycznym i Lotnictwa oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania oraz Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Pan Wojciech Hetkowski posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz szkolenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemami, zarządzania Jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji _FSO Płock_, był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem Zarządu Anwil S.A. we Włocławku _I grupa kapitałowa PKN Orlen_, Prezesem Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o. Przewodniczył RN Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Płocku oraz RN Prof-Med S.A. we Włocławku. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych
w podmiotach publicznych: ELKOP S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A., FLY.PL S.A.
Pan Wojciech Hetkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Hetkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Małgorzata Patrowicz
Pani Małgorzata Patrowicz posiada wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie finansów, ekonomii oraz rachunkowości. Ukończyła studia rachunkowości menadżerskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia ekonomiczne na Instytucie Nauk Ekonomicznych PWSZ w Płocku. Pani Małgorzata Patrowicz w ciągu swojej kariery zawodowej była zatrudniona na stanowiskach Dyrektora Finansowego PHU Dominet w Płocku, następnie Dyrektora Finansowego Electroland Dominet, Dyrektora Finansowego Kaskada s.c. oraz Dyrektora Finansowego Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. Posiada bogate 20 letnie doświadczenie zawodowe prowadząc działalność gospodarczą w sektorze finansowym, turystycznym, developerskim, elektronicznym oraz pełniąc funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych wielu spółek niepublicznych. Od 2007 roku związana
z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadała w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w DAMF Invest S.A. oraz IFERIA S.A., Pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach publicznych: ELKOP S.A. Atlantis S.A., Resbud S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A., FLY.PL S.A.
Pani Małgorzata Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Damian Patrowicz
Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A., DAMF INVEST S.A., FLY.PL S.A., IFERIA S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych.
Pan Damian Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Pani Marianna Patrowicz
Pani Marianna Patrowicz posiada wykształcenie wyższe. Do 2001 roku związana zawodowo z edukacją
i szkolnictwem. W latach 2001-2003 prowadziła działalność gospodarczą. Pani Marianna Patrowicz odznaczona została min.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Była Członkiem Zarządu w spółce Urlopy.pl S.A. Obecnie pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A., DAMF INVEST S.A., FLY.PL S.A., IFERIA S.A. Pani Marianna Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Marianna Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Koralewski – Prezes Zarządu
Pan Jacek Koralewski posiada duże doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył pracując
w bankowości oraz jako członek Zarządu i Rad Nadzorczych spółek giełdowych. W latach 1992 – 2010 rozwijał karierę w PKO BP S.A. pracując na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowisku eksperta. Ukończył szereg szkoleń w zakresie ryzyka, windykacji, restrukturyzacji, finansów, negocjacji oraz zarządzania. Posiada Certyfikat
w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej wydany przez Związek Banków Polskich. Od 2007 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. W latach 2007 – 2014 zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spółek niepublicznych: pełnił funkcję Prezesa Zarządu
w podmiotach: Stark Development S.A., ELKOP Energy S.A., Hibertus Sp. z o.o., Członka Rad Nadzorczych
w podmiotach: Atlantis Energy S.A., DAMF Invest S.A., Fon Ecology S.A., Investment Friends Księgowość S.A., Urlopy.pl S.A., AF Estry S.A. W latach 2012-2014 był członkiem Business Centre Club z siedzibą w Warszawie. Obecnie pełni funkcje: Prezesa Zarządu w Elkop S.A., Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Atlantis S.A., Resbud S.A., FON S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends S.A., FLY.PL S.A., Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu w zakresie polityki społecznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie bankowości i finansów.
Pan Jacek Koralewski nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pan Jacek Koralewski w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadał w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji.
Pan Jacek Koralewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Jacek Koralewski nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.