Powołanie Członków organów Emitenta na kolejna kadencję
20 czerwca 2013
 08:29,

RB 17/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 19.06.2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Spółki na mocy uchwał nr 21 – 30 ZWZ z dnia 19.06.2013 r. postanowiło o powołaniu Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie na kolejną wspólną kadencję, która upłynie wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2015. Emitent informuje, że skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie a w jej skład wchodzą: Pan Wojciech Hetkowski, Pani Małgorzata Patrowicz, Pani Marianna Patrowicz, Pan Damian Patrowicz oraz Pan Mariusz Patrowicz.

Emitent informuje również, że ze skutkiem od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2013r. wobec wygaśnięcia kadencji Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Jacka Koralewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejna kadencję, która upłynie z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2015.

Poniżej Emitent przekazuje noty biograficzne Członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu:

Pani Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta.
Pani Małgorzata Patrowicz posiada wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie finansów, ekonomii oraz rachunkowości. Ukończyła studia rachunkowości menadżerskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia ekonomiczne na Instytucie Nauk Ekonomicznych PWSZ w Płocku. Pani Małgorzata Patrowicz w ciągu swojej kariery zawodowej była zatrudniona na stanowiskach Dyrektora Finansowego PHU Dominet w Płocku, następnie Dyrektora Finansowego Electroland Dominet, Dyrektora Finansowego Kaskada s.c. oraz Dyrektora Finansowego Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. Posiada bogate 20 letnie doświadczenie zawodowe prowadząc działalność gospodarczą w sektorze finansowym, turystycznym, developerskim, elektronicznym oraz pełniąc funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych wielu spółek niepublicznych m.in. z grupy Investment Friends S.A. Od 2007 roku związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w DAMF Invest S.A., Prezesa DAMF CAPITAL. Sp. z o.o., Prezesa Zarządu MDP Inwestycje Sp. z o.o. oraz Członka Rad Nadzorczych w podmiotach:
Urlopy.pl S.A., FLY.PL S.A., FON S.A., FON Ecology S.A., Atlantis S.A., Atlantis Energy S.A., AF Estry S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Elkop Energy S.A., Stark Development S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends Księgowość S.A., Investment Friends S.A.
Pani Małgorzata Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Małgorzata Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta
Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie średnie. Obecnie studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcję: Prezesa Zarządu w Investment Friends S.A. oraz
Członka Rad Nadzorczych w podmiotach:
Urlopy.pl S.A., FLY.PL S.A., FON S.A., FON Ecology S.A., Atlantis S.A., Atlantis Energy S.A., AF Estry S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Elkop Energy S.A., Stark Development S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends Księgowość S.A., DAMF INVEST S.A.
Pan Damian Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wojciech Hetkowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta.
Wojciech Hetkowski zamieszkały w Płocku, ukończył Politechnikę Warszawską – Wydział Mechaniczny, Energetyczny i Lotnictwa oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji
i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania oraz Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Pan Wojciech Hetkowski posiada uprawnienia do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa oraz szkolenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemami, zarządzania Jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji (FSO Płock),był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem Zarządu Anwil S.A we Włocławku (I grupa kapitałowa PKN Orlen), Prezesem Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Przewodniczył RN Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Płocku oraz RN Prof-Med S.A we Włocławku. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych
w podmiotach:
Urlopy.pl S.A., FLY.PL S.A., FON S.A., FON Ecology S.A., Atlantis S.A., Atlantis Energy S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Elkop Energy S.A., Stark Development S.A., Investment Friends Capital S.A., Investment Friends Księgowość S.A.
Pan Wojciech Hetkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Wojciech Hetkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta.
Pani Marianna Patrowicz posiada wykształcenie wyższe. Do 2001 roku związana zawodowo z edukacją i szkolnictwem. W latach 2001-2003 prowadziła działalność gospodarczą. Obecnie Pani Patrowicz zatrudniona jest na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego ds. finansowo administracyjnych w spółce Investment Friends S.A. Jest właścicielem wielkopowierzchniowych nieruchomości komercyjnych, o przeznaczeniu przemysłowo- biurowo- handlowym. Pani Marianna Patrowicz odznaczona została min.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Była Członkiem Zarządu w spółce Urlopy.pl S.A. Obecnie pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w podmiotach:
FLY.PL S.A., FON S.A., FON Ecology S.A., Atlantis S.A., Atlantis Energy S.A., Resbud S.A., Elkop S.A., Elkop Energy S.A., Stark Development S.A., Investment Friends Capital S.A., DAMF INVEST S.A.
Pani Marianna Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Marianna Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Mariusz Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 jest przedsiębiorcą, w 2006 roku założył Spółkę Investment Friends S.A zajmującą się inwestowaniem w podmioty wymagające dokapitalizowania charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem, między innymi z rynku głównego Warszawskiej GPW. Do 2011 roku pełnił w Investment Friends S.A funkcję Prezesa Zarządu. Obecnie pełni w niej funkcję Dyrektora Generalnego w Investment Friends S.A. W 2007 roku założył Spółkę Holiday Planet S.A. (obecnie Urlopy.pl S.A.), działającą w branży turystycznej, w której przez 2 lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W roku 2008 dzięki jego staraniom Holiday Planet S.A zadebiutowała na rynku NewConnect Warszawskiej GPW. Od 2007 roku Mariusz Patrowicz czynnie związany jest z rynkiem kapitałowym dokonując inwestycji w spółki notowane na “Warszawskim parkiecie” m.in. FON S.A , Atlantis S.A., ELKOP S.A., FON Ecology S.A., Atlantis Energy S.A., Urlopy.pl S.A., Stark Development S.A. i wiele innych, nieraz pełniąc w nich równocześnie funkcje Członka Rady Nadzorczej. Z sukcesem inwestuje w spółki spoza rynku publicznego. Pan Mariusz Patrowicz jest Przewodniczącym Komisji ds. papierów wartościowych w Business Centre Club oraz członkiem Konfederacji LEWIATAN.
Pan Mariusz Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Mariusz Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu
Pan Jacek Koralewski posiada duże doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył pracując w bankowości oraz jako członek Zarządu i Rad Nadzorczych spółek giełdowych. Od 1992 r. rozwijał karierę w PKO BP S.A. Posiada Certyfikat w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej wydany przez Związek Banków Polskich. Ukończył szereg szkoleń w zakresie finansów, ryzyka, negocjacji oraz zarządzania. Posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji
i windykacji przedsiębiorstw, które zdobył pracując w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego w Warszawie. Od 2012 roku członek Business Centre Club z siedzibą w Warszawie. Od 2007 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spółek niepublicznych. Obecnie pełni funkcje: Prezesa Zarządu w podmiotach: Elkop Energy S.A., Elkop S.A., Stark Development S.A., Hibertus Sp. z o.o. oraz Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Atlantis Energy S.A., Atlantis S.A., DAMF Invest S.A., Fly.pl S.A., Fon Ecology S.A., FON S.A., Investment Friends Księgowość S.A., Investment Friends S.A., Urlopy.pl S.A. AF Estry S.A. Investment Friends Capital S.A., Resbud S.A.
Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu
w zakresie polityki społecznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie bankowości i finansów.
Pan Jacek Koralewski nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego. Pan Jacek Koralewski w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadał w organach podmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji.
Pan Jacek Koralewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjna w stosunku do Spółki.
Pan Jacek Koralewski nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.