Pośrednie zwiększeniu stanu posiadania
4 września 2014
 17:14,

Raport bieżący nr 57/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 04.09.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusza Patrowicz dotyczące pośredniego zwiększenia stanu posiadania:

Zawiadomienie
Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy
o ofercie, zawiadamiam o:

POŚREDNIM ZWIĘKSZENIU STANU POSIADANIA
akcji ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka)
Zawiadamiający informuje iż w wyniku zawartych przez jego podmiot zależny DAMF INVEST S.A w dniach 28-29.08.2014 r. i 01.09.2014 r. transakcji nabycia akcji w ramach transakcji na rynku regulowanym pośrednio nabył 379.326 akcji Spółki, stanowiących 2,50 % udziału
w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 379.326 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadamiający informuje, że przed zdarzeniem, o którym mowa powyżej pośrednio poprzez swój podmiot zależny DAMF INVEST S.A posiadał 11.398.331 akcji ELKOP S.A., która to ilość stanowiła75,27% udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawnia do oddania 11.398.331 głosów stanowiących 75,27 % udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że na dzień 04.09.2014 r. pośrednio przez swój podmiot zależny DAMF INVEST S.A posiada 11.777.657 akcji ELKOP S.A., która to ilość stanowi 77,77 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawnia do oddania 11.777.657 głosów stanowiących 77,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto
Zawiadamiający informuje, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.