Pośrednie zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
12 marca 2012
 12:46,

RB 17/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta do poziomu poniżej 25%.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że na skutek dokonanego przez Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego, które to podwyższenie nastąpiło w wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych akcji serii F na akcje serii F przez posiadacza tych warrantów pośredni udział spółki DMAF Invest S.A. będącej podmiotem dominującym wobec ATLANTIS S.A. – bezpośredniego akcjonariusza Emitenta, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta uległ zmniejszeniu do poziomu poniżej 25% wobec czego zmniejszeniu uległ również pośredni udział Pana Mariusza Patrowicza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że stan posiadania akcji Emitenta przez spółkę ATLANTIS S.A. podmiot zależny od DAMF Invest S.A. nie uległ zmianie i, że aktualnie Pan Mariusz Patrowicz pośrednio posiada 21.271.747 akcji, która to ilość stanowi 21,31 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 21.271.747 głosów, stanowiących 21,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta pośrednio przez spółkę ATLANTIS S.A. podmiot zależny od DAMF Invest S.A. posiadał 21.271.747 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 31,04 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniała do oddania 21.271.747 głosów, stanowiących 31,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta

Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty ode mnie zależne poza ATLANTIS S.A. podmiotem zależnym DAMF Invest S.A. nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.