Pośrednie zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
12 marca 2012
 19:03,

RB 19/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o nabyciu akcji Emitenta.

DAMF Invest S.A. poinformowało, że na skutek dokonanego przez Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego, które to podwyższenie nastąpiło w wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych akcji serii F na akcje serii F przez posiadacza tych warrantów ,udział podmiotu zależnego Zawiadamiającej – ATLANTIS S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta uległ zmniejszeniu do poziomu poniżej 25% wobec, czego zmniejszeniu uległ również pośredni udział DAMF Invest S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

DAMF Invest S.A. poinformowało, że jego pośredni stan posiadania akcji Emitenta przez spółkę ATLANTIS S.A. nie uległ zmianie i wynosi 21.271.747 akcji., która to ilość stanowi 21,31 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 21.271.747 głosów, stanowiących 21,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

DAMF Invest S.A. poinformowało, że przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta pośrednio posiadało 21.271.747 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 31,04 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniała do oddania 21.271.747 głosów, stanowiących 31,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne poza ATLANTIS S.A. nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.