Pośrednie zbycie akcji
25 marca 2011
 21:59,

RB 11/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.03.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FOGUT HOLDINGS LIMITED w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.

W wyniku utraty przez FOGUT HOLDINGS LIMITED statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie wobec spółki ATLANTIS S.A. w Płocku będącej jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, FOGUT HOLDINGS LIMITED pośrednio zbył 4.671.747 akcji Emitenta co stanowi 13,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania 4.671.747 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz FOGUT HOLDINGS LIMITED poinformował, że pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku zawarcia umowy objęcia akcji w ramach której FOGUT HOLDINGS LIMITED wniosło jako wkład niepieniężny na pokrycie akcji nowej emisji akcje Spółki ATLANTIS S.A. w ilości sprawiającej utratę stosunku dominacji spółki FOGUT HOLDINGS LIMITED wobec spółki ATLANTIS S.A. będącej akcjonariuszem Emitenta

FOGUT HOLDINGS LIMITED poinformowało, że aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji Emitenta.

Ponadto FOGUT HOLDINGS LIMITED poinformowało, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierało żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.