Pośrednie zbycie akcji Spółki.
29 lipca 2011
 09:16,

RB 34/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.07.2011r.. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki FARTPOL Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.

W wyniku utraty przez FARTPOL Holdings Limited statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie , wobec spółki FON S.A. w Płocku będącej jednocześnie akcjonariuszem Emitenta , której kapitał został podwyższony do kwoty 33.600.000zł poprzez emisję akcji serii K , w której to emisji FARTPOL Holdings Limited nie brał udziału , FARTPOL Holdings Limited pośrednio zbył 16.600.000 akcji Emitenta która to ilość stanowi 24,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.600.000 głosów stanowiących 24,22 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Akcjonariusz FARTPOL Holdings Limited poinformował, że pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło w wyniku utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki FON S.A. co było skutkiem podwyższenia jej kapitału zakładowego.

FARTPOL Holdings Limited poinformował , że aktualnie ani pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji Emitenta.

Ponadto FARTPOL Holdings Limited poinformował , że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółkę Emitenta oraz, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta i że nie zawierało żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.