Pośrednie zbycie akcji Spółki
12 kwietnia 2012
 07:32,

RB 21/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu 17/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku informuje, ze w dniu 30.03.2012r. dokonał wniesienia aportem do innej spółki kapitałowej wszystkich posiadanych 10.145 udziałów w spółce REFUS Sp. z o.o. w Płocku, które to udziały stanowiły 65,23% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów REFUS Sp. z o.o.

Wobec zbycia udziałów REFUS Sp. z o.o. Emitent utracił wobec tej spółki status podmiotu dominującego. Emitent informuje, że REFUS Sp. z o.o., w dniu 30.03.2012r. była właścicielem 47.997.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 48,08 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, które to akcje wobec faktu, że spółka REFUS Sp. z o.o. była spółką zależną od Emitenta nie uprawniały do prawa głosu na Wlanym Zgromadzeniu.

Wobec powyższego Emitent informuje, że w dniu 30.03.2012r. pośrednio zbył 47.997.627 akcji ELKOP S.A., która to ilość stanowiła 48,08 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A., i które to akcje nie uprawniały do prawa głosu.

Przed zbyciem akcji o których mowa powyżej Emitent pośrednio przez spółkę REFUS Sp. z o.o. posiadał 47.997.627 akcji ELKOP S.A., która to ilość stanowiła 48,08 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A., i które to akcje nie uprawniały do prawa głosu.

Emitent informuje, że aktualnie nie posiada, ani pośrednio ani bezpośrednio akcji Emitenta.

Emitent informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie przewiduje swojego zaangażowania w Spółce.

Ponadto Emitent informuje, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji spółki oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.