Pośrednie zbycie akcji Emitenta
29 listopada 2011
 22:34,

RB 49/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.

DAMF Invest S.A. poinformowała, że pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek dokonania przez spółkę zależna FON S.A. w Płocku wniesienia akcji Emitenta na podwyższenie kapitału zakładowego spółki REFUS Sp. z o.o. w Płocku.
W związku z powyższym DAMF Invest S.A. pośrednio zbyła 16.697.627 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 24,36 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 16.697.627 głosów, stanowiących 24,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

DAMF Invest S.A. poinformowała, że przed pośrednim zbyciem akcji, o których mowa powyżej, DAMF Invest S.A. łącznie pośrednio posiadała 37.969.374 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 55,40 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 37.969.374 głosów, stanowiących 55,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

DAMF Invest S.A. poinformowała, że aktualnie pośrednio posiada 21.271.747 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 31,04 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 21.271.747 głosów, stanowiących 31,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

DAMF Invest S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.

Ponadto DAMF Invest S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne poza ATLANTIS S.A. w Płocku nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.